Selvbetjening

Patientportalen er din selvbetjeningsportal. 
Når du er logget på Patientportalen kan du forny din recept, skrive til lægen eller bestille en tid.
 

Gå til Patientportalen

Sundhedskort

Medbring altid dit sundhedskort!

Du kan få sundhedskortet som en app på din mobil Læs mere her

Ved bortkommet eller beskadiget sundhedskort fås et nyt på Borgerservice

 

Kontakt

Lægerne i Ringtoften

Ringtoften 7, st, a

2740 Skovlunde

Tlf: 4494 4848

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag 08:00 - 15:00

Torsdag 08:00 - 17:00

Meddelelser

Sommerferie:

Klinikken holder sommerferie i ugerne 30+31+32, fra mandag den 22.  juli til og med fredag den 9. august 2024. Der henvises til nabolægerne:

 • Lægerne Skovlunde Torv 8-10, st., Skovlunde, Tlf.nr.: 4494 4194
 • Mila Gavric, Blokhaven 2, Skovlunde, Tlf.nr.: 4494 7122

Klinikken har lukket pga kursus/personaledag:

Klinikken har lukket pga kurus/personaledag tirsdag den 11. juni 2024 fra kl. 11 og resten af dagen. Der henvises til nabolægerne:

 • Lægerne Skovlunde Torv 8-10, st., Skovlunde, Tlf.nr.: 4494 4194
 • Mila Gavric, Blokhaven 2, Skovlunde, Tlf.nr.: 4494 7122
 • Lægerne Kildestrædet 124, Tlf.nr.: 4492 1741

Information:

Klinikken har i øjeblikke  ikke åben for tilgang af nye patienter, dog er det fortsat muligt at blive tilknyttet, hvis du bor sammen med en der allerede er patient i  klinikken.

Fremmøde uden aftale frabedes. Fremmøde i klinikken aftales med sekretæren på tlf 4494 4848. Du skal anvende MUNDBIND eller visir i venteværelset hvis du har luftvejsinfektioner eller hoste.

VIDEOKONSULTATION er en ny mulighed - tid til videokonsultation KAN BESTILLES på denne hjemmeside. Der kan også bestilles tid til fremmøde over nettet - FORUDSAT AT MAN IKKE HAR LUFTVEJS-SYMPTOMER - eller der i øvrigt kan være mistanke om CORONA.

Åbningstider:

Telefonen er åben på hverdage mellem kl. 8-12.00 (dog forbeholdt akut tid og aflysning af tid mellem kl. 8-9) og 13-14. I disse tidsrum kan sekretæren i skranken også kontaktes med personligt fremmøde fx for receptfornyelse eller afhentning af skriftligt svar efter aftale.

Konsultation med læge eller sygeplejerske forudsætter tidsbestilling.

Ved akut behov for kontakt i dagtiden, der ikke kan afvente normal telefonkontakt, kan lægens konsultationer afbrydes på tlf.: 2989 4898. Udenfor dagtiden henvises til 1813.

I ferieperioder henvises til de øvrige læger i Skovlunde (Besked på denne side og på telefonsvareren)

’Min Læge’ – app’en gør det nemt at komme i kontakt med læge og vagtlæge

Med Min Læge App kan borgeren skrive til egen læge, forny en recept, tjekke sin henvisning til andre i sundhedsvæsenet og holde styr på sine aftaler hos lægen. Med App'en har du også mulighed for video-konsultation. App’en giver også den enkelte patient adgang til egne oplysninger vedrørende vaccinationer og kroniske diagnoser. App'en kan hentes fra App Store og Google Play.

Blodprøver:
Der kan ikke tages blodprøver efter kl. 15.15, så vær opmærksom på det når du bestiller tid.

Adgangsforhold:
Bevægelseshandicappede: Der er adgang til klinikken via trappe (5 trin). Hvis du har behov for hjælp - RING på klokken.

Parkeringsforhold: Klinikken har parkeringsmuligheder samt en handicap p-plads. Husk at sætte parkeringsskive, der er kun 1 times parkering.

Adgangsforhold til klinikken er iøvrigt detaljeret beskrevet af "God Adgang" - klik på link:

Godadgang

Elektronisk kontakt med klinikken kræver nu MitID som det er kendt fra e-boks og netbank. Det skyldes øgede krav til beskyttelse af dine data som patient. Elektronisk medicinbestilling foregår via login med MitID på sundhed.dk og FMK. 

Private konsultationer:

Visse konsultationer (sygemelding, helbredsattest fx til kørekort, rejsevaccinationsrådgivning mv) er private konsultationer og honoraret dækkes ikke af sygesikringen.

Selvbetaling til klinikken kan foregå med mobilepay eller kontant. Mobilepay kræver at man har en smartphone, men er gratis at bruge for private.

Udlandsvaccinationer:

Det anbefales at tjekke under SSI.dk om man skal have vaccination inden rejse til udlandet, og derefter kontakte Danske Lægers Vaccinations Service. De kan kontaktes enten pr. telefon 7025 9040 eller e-mail: vaccination@dlvs.dk

Uddannelseslæger i klinikken:

Rebekka Faber Thudium bliver uddannelseslæge i Ringtoften fra 1. marts 2024 til 31. august 2024, og fortsætter med en returdag en gang om måneden i de kommende år.

Hun kommer fast tilbage fra 1. november 2025 til 31. maj 2026.

Salome Hollensen forbliver fast uddannelseslæge i Ringtoften, men kun med en returdag en gang om måneden i de kommende år. Næste gang er fredag den 24. maj 2024  og fredag den 28. juni 2024.

Hun kommer fast tilbage fra 1. december 2024 til 31. maj 2025.

Ida Jakobsen forbliver fast uddannelseslæge i Ringtoften, men kun med en returdag en gang om måneden i de kommende år.        Næste gang er fredag den 14. juni og fredag den 30. august 2024. 

 

 

 

 

Vi er her for patienternes skyld, og vi lægger vægt på høj tilgængelighed og korte ventetider, men med fokus på omsorgen for de sygeste af vores patienter – ofte i samarbejde med andre sundhedspersoner. Fagligheden er i centrum, og vi bestræber os på at fungere som et team, der leverer den bedst mulige indsats for patienterne. Nøgleordene er klar ledelse, uddelegering af ansvarsområder og simple arbejdsgange. Vi er troværdige og ansvarlige både overfor hinanden og overfor patienterne, og aftaler om besøg eller opringninger bliver overholdt. I den daglige arbejdstilrettelæggelse har vi blik for samarbejdsparternes behov og kollegernes trivsel og funktion, og vi anerkender hinandens indsats. Klinikken er således præget af en høj grad af engagement og arbejdsglæde. 

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for patienter

Version: 170223

Oplysningstekst til patienter – sådan bruger vi dine personoplysninger

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne i Ringtoften 7 st a, 2740 Skovlunde - cvr 30463668(”vi", "os", "vores", "klinikken”) behandler og videregiver dine personoplysninger. 

I forbindelse med vores samtale, undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. 

 1. Typer af oplysninger og formål

Vi kan indsamle og behandle følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger

Kategori af registrerede:

Patienter

Særlige kategorier af personoplysninger:

- Race eller etnisk oprindelse 

- Politisk overbevisning

- Religiøs overbevisning

- Filosofisk overbevisning

- Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

- Helbredsoplysninger 

 

Ved helbredsoplysninger forstås: 

Journaloplysninger vedr. diagnostik, undersøgelse og behandling af patienten, medicin, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningssvar, attester, henvisninger, øvrige helbredsoplysninger indsamlet via korrespondance med dig i forbindelse med e- og videokonsultationer, m.v.

- Seksuelle forhold eller orientering

- Genetiske data eller biometriske data til brug for identifikation

- Oplysninger om strafbare forhold

 

 

- Almindelige kategorier af personoplysninger: 

Stamoplysninger, som f.eks. navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., fødselsdato og herudover CPR-nummer, køn, familierelationer og sociale relationer, stilling, arbejdsrelationer og uddannelse, 

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer 
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier, herunder modtagelse og formidling af nødvendige patientoplysninger mellem sundhedspersoner, fx bookede aftaler, diagnoser og behandlingsplaner
 • Afholdelse af videokonsultationer, hvis relevant
 • Eventuel anvendelse af billedmateriale til diagnostik 
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til regionerne (f.eks. kliniske kvalitetsdatabaser) og Sundhedsdatastyrelsen til kvalitet, forskning og administration  
 • Rekvisition af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Administrationsformål, herunder ved kliniklukning, afregningsformål og indberetninger
 • Uddannelsesformål efter særlig aftale og indhentet samtykke
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer 
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
 1. Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

 1. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse, der er baseret på samtykke.

 1. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for at indsamle og behandle dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles og behandles almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de særlige kategorier af personoplysninger indsamles og behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(b), (c) og (h)
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt kap. 1, samt sundhedslovens kap. 9, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c) og 9(2)(b).
 1. Videregivelse af personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive videregivet og delt med følgende modtagerne.

 • Andre sundhedspersoner, f.eks.:
  • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
  • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser) 
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK
 • Ved deltagelse i forskningsprojekter eller kliniske forsøg kan dine personoplysninger videregives til samarbejdspartnere i forskningsprojektet 
 • I andre tilfælde kan personoplysninger videregives til pårørende eller forsikringsselskaber

Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er følgende:

 • Andre sundhedspersoner: Vi kan videregive dine personoplysninger til andre sundhedspersoner i forbindelse med og efter behandlingen af dig uden dit samtykke, jf. sundhedslovens § 41, stk. 2, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(h) og art. 6(1)(c), f.eks. fordi det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov. I de tilfælde, hvor dit samtykke er påkrævet forud for videregivelse til andre sundhedspersoner, videregives dine personoplysninger alene til andre sundhedspersoner med dit forudgående samtykke, jf. sundhedslovens § 41, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a) og art. 9(2)(a).
 • Kliniske kvalitetsdatabaser: Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v., jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og art. 6(1)(c). Personoplysninger kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Offentlige myndigheder: Vi kan videregive personoplysninger til offentlige myndigheder, f.eks. Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når vi er forpligtet hertil i medfør af en specifik lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og art. 6(1)(c) 
 • Regionale afregningskontorer: Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksis, jf. sundhedslovens § 60
 • Fælles Medicin Kort: Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer videregives via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og art. 6(1)(c)
 • Øvrigt:
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende efter reglerne i sundhedslovens § 45, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
 1. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere, herunder vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.:

 • EG Clinea
 • SynLab (WebReg og WebPatient)
 • Region Syddanmark (Den Nye Henvisnings-formidling (DNHF)) 

Dine personoplysninger vil også blive behandlet af vores databehandleres underdatabehandlere, f.eks. PLSP A/S, der blandt andet behandler personoplysninger i forbindelse med videokonsultationer.

 1. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 35 pligt til at opbevare patientjournaler i minimum 10 år efter seneste optegnelse i patientjournalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

 1. Dine rettigheder

Du har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi er forpligtet til at oplyse dig om, herunder retten til indsigt i personoplysninger og i særlige tilfælde ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. 

Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at dine rettigheder er begrænset af den lovgivning, som gælder for praktiserende læger, herunder f.eks. journalføringsbekendtgørelsen, der bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene foretages rettelser / tilføjelser.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 1. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os

Kontaktoplysninger på klinikken:

Lægerne i Ringtoften v/JS Andersen

cvr 30463668

Ringtoften 7 st a

2740 Skovlunde

tlf 4494 4848

www.44944848.dk

 

Dato: 170223